رونق کسب و کار در گردشگری

Activity Description

مشارکت کننده: گروه گردشگری کمیته کار آفرینی ذیل شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری  فعالان گردشگر

مسئول برگزاری: شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان