Trajnimet profesionale të fuqizimit digjital për gratë në biznes: Mediat Sociale dhe Aftësitë e Prezantimit

Activity Description

Trajnimet parashohin ngritjen e kapaciteteve dhe njohurive të digjitalizimit për gratë që drejtojnë biznese në Kosovë. Trajnimet parashihen të mbahen në datat 16-20 Nëntor ku kohëzgjatja e secilit nga modulet është 4 orë: nga ora 09:00 – 13:00.