تحلیل کتاب تست مامان

Activity Description

مشارکت کننده: دانشگاه شیخ بهایی

مسئول برگزاری: مرکز کارآفرینی دانشگاه شیخ بهایی

محل برگزاری: دانشگاه شیخ بهایی، مجموعه 1، مرکز کارافرینی