همخوان، نمایش و تحلیل فیلم پیکسار و کتاب ترن هوایی کارآفرینی

Activity Description

مشارکت کننده: همخوان

مسئول برگزاری: آقای مستاجران