"Sfidat e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme gjatë kohës së Pandemisë Covid 19"

Activity Description

Kolegji AAB dhe Global Entrepreneurship Week Kosovo kanë bashkëpunim në organizimin e
aktiviteteve te ndryshme që nga viti 2018.
Në kuadër të këtyre aktiviteteve janë organizuar tryeza debate, trajnime dhe vizita studimore.
Kolegji AAB mbështet GEW - në edhe në vitin 2020, duke ju përshtatur rrethanave të krijuara
nga Pandemia Covid 19 dhe zbatimin e rregullave te rekomanduara nga ISHKP.
Andaj, në tabelën e mëposhtme prezantohen disa aktivitete të cilat do të organizohen nga Kolegji
AAB dhe GEW.

Linku: https://www.facebook.com/AAB.edu/