Rowad Foundation

Rowad Foundation
Yemen
Programs Manager
Rowad Foundation
Yemen
Socail medai Specialist
Rowad Foundation
Yemen
Project Assistant
Rowad Foundation

Your Organization’s Activities

Activity Organizations Country State/Region City Activity Type Start Date End Date
Reunion Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 13 Nov 2021 13 Nov 2021
ورشة عمل حول صناديق التمويل والإقراض Rowad Foundation Yemen Mukalla, Hadramout Hybrid 11 Nov 2021 11 Nov 2021
VIP dinner Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 10 Nov 2021 10 Nov 2021
Yemen Entrepreneurship Ecosystem Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 10 Nov 2021 10 Nov 2021
Serious Conversation In tech Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 09 Nov 2021 09 Nov 2021
Investment in Start up Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 08 Nov 2021 08 Nov 2021
Opening Event Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 08 Nov 2021 08 Nov 2021
Second ZOOM orientation session for partners Rowad Foundation Yemen Sana'a Virtual 28 Oct 2021 28 Oct 2021
Second orientation session for partners Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 27 Oct 2021 27 Oct 2021
First ZOOM orientation session for partners Rowad Foundation Yemen Sana'a Virtual 20 Oct 2021 20 Oct 2021
First orientation session for partners Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 13 Oct 2021 13 Oct 2021
VIP Dinner Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 02 Dec 2020 02 Dec 2020
Breakfast Briefing Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 25 Nov 2020 25 Nov 2020
Closing Ceremony Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 24 Nov 2020 24 Nov 2020
The event of the Center for Excellence in Hadramout Rowad Foundation, جمعية رعاية طالب العلم Yemen المكلا Live 21 Nov 2020 21 Nov 2020
MGD Closing Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 21 Nov 2020 21 Nov 2020
Clients Day Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 21 Nov 2020 21 Nov 2020
UniEC closing Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 21 Nov 2020 21 Nov 2020
SFP Panel Discussion Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Self-made Expo Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 20 Nov 2020 20 Nov 2020
Kidpreneur Bazaar Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
IGNITE - Women in Fashion Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 19 Nov 2020 19 Nov 2020
IGNITE - Fintech Rowad Foundation Yemen Sana'a Hybrid 18 Nov 2020 18 Nov 2020
YEC Closing Rowad Foundation, Show I Can, the Exhibition Creators Yemen Sana'a Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Expanded Tech for Non-Tech Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 17 Nov 2020 19 Nov 2020
IGNITE - Yemeni Coffee Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 17 Nov 2020 17 Nov 2020
Startup Huddle Rowad Foundation, rowad Yemen sanaa Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
Kidpreneur Robotics Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 16 Nov 2020 17 Nov 2020
Kidpreneur Seminar Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
GEW Marathon Rowad Foundation Yemen Sana'a Live 16 Nov 2020 16 Nov 2020
The activity of the David Al-Jilani Foundation Rowad Foundation Yemen غيل باوزير Live 16 Nov 2020 21 Nov 2020
Entrepreneurship System and Freelancer Rowad Foundation Yemen Sana'a 21 Nov 2019 21 Nov 2019
Empolyment VS Entrepreneurship Debate Rowad Foundation Yemen Sana'a 19 Nov 2019 19 Nov 2019
Techs for Non-Techs Rowad Foundation Yemen Sana'a 18 Nov 2019 18 Nov 2019
Snap It! (Social Media) Rowad Foundation Yemen Sana'a 18 Nov 2019 18 Nov 2019
Global Entrepreneurship Week 2019 Rowad Foundation, Business Support Center Yemen صنعاء 18 Nov 2019 18 Nov 2019